In Memoriam Szabó Tibor

80 éves korában elhunyt Szabó Tibor tanár, karnagy, a Bartók Konzervatórium egykori igazgatója.

Szabó Tibor búcsúztatásáról később adunk hírt.

A Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nevében Molnár Szabolcs zenetörténész soraival veszünk búcsút Szabó Tibortól:

Néhány hete, születésnapján szerettük volna köszönteni, de üzent, hogy egy kicsit gyengélkedik. Mi pedig bíztunk abban, hogy hamarosan pótolhatjuk majd a találkozót. Szabó Tibor 1960-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Iskolateremtő mesterek, Vásárhelyi Zoltán és Szőnyi Erzsébet növendékeként nem lehet véletlen, hogy ő is iskolateremtő pedagógussá vált. Sokoldalú muzsikus volt, aki szervezőként, karmesterként és karnagyként is tevékenykedett, de fő hivatása mindig is a tanítás volt. Tanított és vezette az Esz­ter­go­mi Ál­la­mi Ze­ne­is­ko­lát, nevelte a zenetanári, karnagyi utánpótlást a Liszt Fe­renc Ze­ne­művé­sze­ti Főiskola Zenetanárképző In­té­ze­tében. 1981 és 2003 kö­zött a bu­da­pes­ti Bar­tók Bé­la Ze­ne­művé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­la igaz­ga­tó­ja. Szerényen, alázattal, a zene szeretetét közvetítve tanított zeneelméletet, vezényelt énekkart és zenekart. Tudására a külföld is igényt tartott, hívták Né­met­or­szág­ba, Olasz­or­szág­ba és az Egye­sült Államok­ba. 1978 és 1990 kö­zött a bos­to­ni Ko­dály In­té­zet és a Hartfordi Egye­tem ven­dég­ta­ná­ra volt. A Ze­ne­ta­nár­ok Tár­sa­sá­gá­nak al­el­nö­keként, a Ma­­gyar Ze­nei Ta­nács el­nök­sé­gé­nek tag­jaként energikusan képviselte szakmája érdekeit. Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között Bar­tók és Ko­dály Em­lék­pla­kettel, az Apá­­czai Cse­re Já­nos-díjjal és az Artisjus-díjjal.

"Nagyon fog hiányozni bölcsessége, nyugalma, derűje és tapasztalata."