Népzene

Népzene tanszak

Tanáraink:

     Balogh Kálmán (cimbalom)
     Blumenschein Alinka (brácsa)
     Csenki Zalán (koboz)
     Csernók Klára (hegedű)
     Dömény Krisztián (citera, népzenei lejegyzés)
     Erdélyi-Molnár Klára (népzeneelmélet, népzenei lejegyzés)
     Eredics Salamon (tambura)
     Gubinecz Ákos (ének, népzenei lejegyzés)
     Kuttner Fruzsina Karolina (népi citera, népzenei lejegyzés)
     Mohácsy Albert (népi bőgő)
     Németh András (tekerő)
     Nyitrai Tamás (hegedű)
     Sturcz Noémi (ének)

A magyar zenekultúra kiteljesedésén munkálkodók régi törekvése vált valóra, amikor Bartók Béla nevét viselő intézményünk legfiatalabb tanszakaként 2014-ben megalakult a népzene szak. Létrejötte kifejezi – nagy múltú, egyszersmind dinamikusan megújuló zeneoktatásunkban – a klasszikus zene és a népzene egymást gazdagító egységének létjogosultságát. E legfőbb stratégiai célhoz vezető utunk különösen jelentős szereplője a Zeneakadémia 2007-ben létrejött Népzene Tanszéke, amely az egyetemi szintű népzenetanár-képzésben ma már meghatározó szerepet játszik.

Iskolánk nemcsak Budapest környezetéből, hanem az ország egész területéről illetve a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi közösségeiből is várja a népzenei pályára készülőket. Elsődleges feladatunk, hogy tanulóinkat magas szintű főtárgyi, zeneelméleti, néprajzi tudással, hangszer- és repertoárismerettel készítsük fel a zeneakadémiai továbbtanulásra. Az egyetemi osztatlan, kétszakos képzésnek megfelelően az azonos óraszámban tanulható második hangszer választásának lehetőségét is gazdag kínálattal biztosítjuk számukra.

Középfokú népzenész szakképzésünk a világhírű magyar népzene-, néptánc- és folklórkutatók, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Vargyas Lajos, Martin György és követőik elméleti eredményeire, valamint a táncházmozgalom kiváló muzsikusainak gyakorlati tapasztalataira alapoz. A zenei írásbeliség és az auditív oktatási módszerek együttes alkalmazásával, széles népzenei repertoár elsajátíttatásával, a kamarazene középpontba állításával segítjük növendékeink népzenei hallásmódjának, muzikalitásának, biztos zenei ízlésének kiformálódását.
Főtárgyi gyakorlati képzésük és magas szintű folklórelméleti tanulmányaik mellett tanulóink biztos tudást szerezhetnek a klasszikus zeneelméleti, szolfézs, zenetörténeti, zeneirodalmi ismeretek terén is. Lehetőség van a kerettantervi tananyag bővítésére és a kéttanszakosság választására is. Úgy igyekszünk, hogy az egyetemi szakirány-párosítások mindegyikére már középfokon készülhessenek tanulóink.

Fáradozunk a műfajok közötti jövőbeni átjárhatóság megteremtésén. Ezzel segíteni kívánjuk az egyéni képességekhez, adottságokhoz történő magas fokú alkalmazkodást; a népzenei illetve klasszikus zenei, egyházzenei, régizenei vagy jazz-zenei szakok párhuzamos felvétele növeli növendékeink majdani munkaerő-piaci esélyeit is. Ugyanakkor a műfajok ilyenfajta együttélése a népzene elfogadottságát, a bartóki szellemi hagyaték továbbvitelét is szolgálja. Hisszük – s máris tapasztaljuk – hogy a népzene jelenléte általában új zenei lehetőségek, inspirációk és közösségi élmények forrása a Bartók konzi klasszikus és jazztanszakos növendékei és teljes tantestülete számára is.
A tanulmányi és tehetségkutató versenyek, népzenei szakmai találkozók kiemelt fontosságúak pedagógiai munkánk során. Hangsúlyt helyezünk mesterkurzusok szervezésére is. E téren szoros az együttműködésünk az MTA BTK Zenetudományi Intézetével, az LFZE Népzene Tanszékével és a Hagyományok Házával.

Gyakorlóiskolai szerepkörünk ellátása: a népzenetanári hivatásra nálunk felkészülő egyetemi hallgatók fogadása – egyike legkedvesebb feladatainknak. Az alapfokú művészetoktatási intézmények pedig, ahonnan növendékeink érkeznek, szintén igen fontos stratégiai partnereink. A velük való kapcsolattartást a korszerű, virtuális lehetőségek mellett a személyes kontaktusépítésre, közös órák, koncertek, táncházak szervezésére alapozzuk.

Fontos törekvésünk, hogy kiváló minőségű hangszerek álljanak növendékeink és tanáraink rendelkezésére, amelyek segítik a tehetség kibontakoztatását, a tanulási motivációk fenntartását, a sikeres versenyteljesítményeket.

A népzenei hagyományátadásban meghatározó a nemzedékek közötti együttműködés. Ennek jelkép-értékű megnyilvánulása, hogy a Konzi népzene tanszakának tanári karát a nagy tapasztalattal rendelkező művésztanárok és a Zeneakadémián nemrégiben végzett fiatal tehetségek együttesen alkotják.

Facebook: facebook.com/konzinepzene